Představení
Obchodní podmínky
Převodník měn
Aktuální kurzovní lístek
Slovník

Slovník

devizy

zahraniční měny v bezhotovostní podobě.

Devizový, tzv. spotový obchod

obchod, při kterém je mezi Obchodníkem a Klientem pevně sjednaný nákup nebo prodej peněžních prostředků v jedné měně za určité množství peněžních prostředků v jiné měně a za Kurz stanovený v okamžiku sjednání obchodu s tím, že vzájemné vypořádání se uskuteční nejpozději do dvou pracovních dnů po datu sjednání obchodu.

IBAN

mezinárodně standardizovaná forma čísla účtu, která byla vytvořena v součinnosti s Evropským výborem pro bankovní standardy (European Committee for Banking Standards, ECBS), a která umožňuje jednoznačnou identifikaci účtu, země a bankovní instituce příjemce platby v případě zahraničních převodů.

Inkaso

pokyn k provedení platby z účtu klienta, přičemž příkaz k tomuto úkonu dává bance subjekt, který je k majiteli účtu v postavení věřitele. Touto formou se obvykle hradí pravidelné platby.

Konfirmace

potvrzení o podmínkách obchodu sjednaného při konverzaci mezi Obchodníkem a Klientem zaslané Obchodníkem Klientovi dohodnutým komunikačním kanálem (elektronicky e-mailem nebo faxem) s cílem písemně zachytit sjednané podmínky příslušného obchodu.

On-line obchodování

okamžitý převod finančních prostředků mezi bankovními účty, v tomto případě mezi účty Obchodníka a Klienta.

Rámcová smlouva

smluvní vztah, který obecně vymezuje práva a povinnosti smluvních stran do budoucna. Jedná se zpravidla o smlouvy, které mají zastřešující charakter a stanovují například širší podmínky spolupráce subjektů, komplexní pravidla pro společné projekty a podobně. Zákon o veřejných zakázkách (č. 137/2006 Sb.) definuje rámcovou smlouvu jako specifický smluvní vztah, který upravuje vzájemná práva a povinnosti zadavatele a jednoho či více uchazečů při zadávání budoucích dílčích veřejných zakázek pro určité období. V tomto zákoně nalezneme rovněž základní podmínky, které je třeba při aplikaci rámcové smlouvy dodržet.

SEPA platby

zjednodušené platby mezi členskými státy EU. Podmínkou pro realizaci zjednodušené platby v rámci SEPA je úhrada v EUR, číslo účtu příjemce ve tvaru IBAN a uvedení SWIFT kódu banky příjemce.

Servisní banka

jakákoliv banka, u které má Obchodník vedené devizové účty.

SWIFT (BIC)

osmi až jedenácti místný identifikační kód banky pro mezinárodní platební styk vykonávaný přes S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční komunikaci). V rámci SWIFTu má každá zúčastněná banka svůj jedinečný kód, kterým se identifikuje. Skládá se z kódu banky, z kódu krajiny a z lokalizačního kódu.

Valuty

zahraniční měny v hotovostní podobě.

VIP kurz

výhodnější kurz pro klienty, kteří smění valuty v objemu nad 1000 EUR, smění za kalendářní rok více jak za 50 tis. Kč nebo mají uzavřenou Rámcovou smlouvu o poskytování platebních služeb.

Partneři: Exchange s.r.o. - Směnárna pro Čechy - Váš devizový partner Kolik.cz - Spočítejte si, kolik ušetříte!